A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Ngày 26/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-BCA về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Giao diện Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Theo đó, Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an bao gồm 132 thủ tục (cấp Cục: 63 thủ tục; cấp tỉnh: 43 thủ tục; cấp huyện: 13 thủ tục; cấp xã: 13 thủ tục) và Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an bao gồm 92 thủ tục (cấp Cục: 36 thủ tục; cấp tỉnh: 36 thủ tục; cấp huyện: 13 thủ tục; cấp xã: 7 thủ tục). Các dịch vụ công trực tuyến này được cung cấp trên các lĩnh vực:

- Xuất nhập cảnh;

- Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

- Phòng cháy chữa cháy;

- Quản lý giao thông.

Quyết định số 430/QĐ-BCA thay thế Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 và Quyết định số 4365/QĐ-BCA ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Công dịch vụ công Bộ Công an năm 2022.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày .

Toàn văn các văn bản:

Quyết định số 430/QĐ-BCA;

Phụ lục 1;

Phụ lục 2.


Tác giả: Hoàng Phúc