A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

Tài liệu hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống HCNN giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về triển khai thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trong Công an nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BCA-V03 ngày 3/1/2023 của Bộ Công an), Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-CAT ngày 11/1/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 1085. 

Công an tỉnh xin gửi tới các đơn vị, Công an huyện, thành phố Tài liệu hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống HCNN giai đoạn 2022- 2025 phục vụ công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.


Tác giả: Ban biên tập