A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong Công an tỉnh năm 2023

Vừa qua, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-CAT-PV01 về triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong Công an tỉnh năm 2023.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, Kế hoạch số 152/KH-CAT-PV01 xác định mục tiêu là: Việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2483/QĐ-BCA-V03 ngày 10/4/2019 và Quyết định số 5885/QĐ-BCA-V03 ngày 02/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an; xác định các nguyên tắc làm việc, quy chế hóa, chuẩn hóa và công khai hóa quy trình giải quyết công việc; hệ thống các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được sử dụng thống nhất. Đồng thời, đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan, đơn vị Công an; đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương và quy trình nội bộ được thẩm định theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan trước khi công bố, thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả áp dụng, hệ thống hóa bằng các quy trình xử lý công việc, đảm bảo hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật…

Về yêu cầu, việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo và CBCS trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu pháp luật, đảm bảo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp các quy trình nội bộ xử lý công việc phục vụ cho công tác thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của quan Công an các cấp cho người dân, doanh nghiệp…

Kế hoạch cũng xác định hai nhiệm vụ trọng tâm chính bao gồm:

Thứ nhất, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thứ hai, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thứ ba, tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, Công an huyện, thành phố.

Ngoài ra, Kế hoạch số 152/KH-CAT-PV01 cũng đề cập đến việc đảm bảo kinh phí cũng như phân công nhiệm vụ cho các đơn vị và chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình thực hiện.


Tác giả: Hoàng Phúc