Câu hỏi:
Cách để biết mã số định danh cá nhân khi chưa được cấp Căn cước công dân
Một số trường hợp chưa được cấp thẻ Căn cước công dân, vậy muốn biết mã số định danh cá nhân thì phải làm thế nào?
Trả lời:
 •  Khi công dân chưa có Căn cước công dân thì muốn biết mã số định danh cá nhân bằng một trong các cách sau đây:

  - Biết mã số định danh thông qua giấy khai sinh:

  Căn cứ điểm c, khoản 1  Điều 14 Luật Hộ tịch 2014 quy định nội dung đăng ký khai sinh của cá nhân phải có số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

  Do đó, có thể thông qua giấy khai sinh để biết mã số định danh cá nhân. 

  Đồng thời, khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định số định danh cá nhân đã có trong Giấy khai sinh là số định danh cá nhân của công dân; 

  Các trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân, Giấy khai sinh có số định danh cá nhân thì sử dụng thông tin về số Căn cước công dân, số định danh cá nhân trong Giấy khai sinh và các thông tin trên thẻ Căn cước công dân, Giấy khai sinh để tiến hành các giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  *Lưu ý: Công dân đăng ký khai sinh từ 01/01/2016 là thời điểm Luật Hộ tịch chính thức có hiệu lực thì được cấp số định danh cá nhân khi cấp giấy khai sinh.

  - Biết mã số định danh thông qua Cổng dịch vụ công 

  Theo Điều 5 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử như sau:

  - Hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao qua Nền tảng định danh và xác thực điện tử.

  - Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNelD, trang thông tin định danh điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử bằng thiết bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn.

  - Chủ thể danh tính điện tử khai thác, chia sẻ thông tin danh tính điện tử (trừ thông tin sinh trắc học) và thông tin khác của mình đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử với cá nhân, tổ chức khác qua ứng dụng VNelD. 

  09/08/2023  |  Nguyễn Xuân Hoàng đã phản hồi