Câu hỏi:
Đăng ký xe máy theo nơi tạm trú, thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận xác định thế nào?
Tôi thấy hiện tại đã áp dụng quy định được đăng ký xe máy cá nhân theo nơi tạm trú nhưng trên giấy Cg tạm trú nữa, mà quay về nơi thường trú ở thì việc gia hạn Chứng nhậnhứng nhận đăng ký xe mô tô lại có mục "Ngày đến hạn". Tôi hiện đang tạm trú thì mục “Ngày đến hạn” này là ngày hết hạn tạm trú đúng không? Nếu tôi khôn đăng ký sẽ phải làm như thế nào và biển xe được cấp theo nơi tạm trú có bị thu hồi lại để cấp biển mới theo nơi thường trú hay không?
Trả lời:
  • Theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới quy định trên chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy có thời hạn đăng ký áp dụng đối với những trường hợp đăng ký xe có thời hạn (tạm trú, ngoại giao,...).

    Khi hết thời hạn tạm trú, Giấy chứng nhận đăng ký cũng hết thời hạn sử dụng, công dân phải gia hạn tạm trú và đến cơ quan đăng ký xe đề nghị cấp gia hạn giấy đăng ký. Nếu quá thời hạn trên Giấy chứng nhận đăng ký xe mà vẫn chưa giải quyết được gia hạn tạm trú thì xe của công dân không được phép lưu thông trên đường.

    Trong trường hợp công dân không tạm trú nữa mà quay về nơi thường trú, công dân vẫn giữ lại biển số nhưng phải đến cơ quan đăng ký xe nơi tạm trú làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và đến cơ quan đăng ký xe nơi thường trú làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký khác theo quy định.

     

    20/06/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi