A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Pháp luật là công cụ quản lý Nhà nước, quản lý xã hội không thể thiếu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc heo Hiến pháp và pháp luật luôn được đề cao trong ý thức và định hướng hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với vai trò là cơ quan thực thi pháp luật trên tinh thần tôn trọng và bảo vệ pháp luật, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam-9/11” năm 2018.

C:UsersAdministratorDesktop	ải xuống.jpg

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Để cụ thể hóa Điều này, ngày 04/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

Sở dĩ, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày nay.

Việc phát động Ngày Pháp luật sẽ khơi dậy trong mọi công dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình để tham gia một cách tích cực vào các hoạt động sinh hoạt của đời sống chính trị xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây thực sự là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn xã hội sâu sắc.

Năm 2018, với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỉ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, các hoạt động hướng tới hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Công an tỉnh Kon Tum tập trung vào các nội dung gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA, ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2018; Chỉ thị số 01/CT-BCA-V11, ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2018; Chương trình xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và các kế hoạch tổ chức thi hành văn bản pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, trọng tâm là:

– Hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác hoàn thiện thể chế; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

Tập trung nghiên cứu, rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự xã hội và công tác công an không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn; gắn xây dựng, hoàn thiện pháp luật với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý cho cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân.

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa Ngày Pháp luật, nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân, trong đó tập trung vào các văn bản như: Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật An ninh mạng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Cảnh vệ, Luật Tố cáo, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước…

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm như: Pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; về phòng cháy, chữa cháy; về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; pháp luật về đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội; chủ quyền biên giới, lãnh thổ; phòng chống tham nhũng, lãng phí…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, Nhà trường trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; rà soát, đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự và công tác công an không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn; tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới do Bộ Công an chủ trì xây dựng theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

– Hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ, tháng cao điểm.

Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật; tổ chức hội thảo, tọa đảm về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; lồng nghép trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, trong các buổi giao ban, cuộc họp của đơn vị, đoàn thể; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, ngày hội pháp luật… và các hình thức khác phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và hoạt động thực thi nhiệm vụ của địa phương. Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, cờ phướn tại trụ sở làm việc của các đơn vị với khẩu hiệu “Tìm hiểu, học tập và nâng cao kiến thức pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”, “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”, “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”, “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…

Đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên Trang Thông tin điện tử và chuyên mục phát sóng truyền hình “An ninh Kon Tum”. Tổ chức trao thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Với những hoạt động thiết thực được triển khai sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam trong lực lượng Công an nhân dân, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, chiến sĩ; góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, áp dụng và thi hành pháp luật của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng.

Khánh Vi