A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2023

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Công an tỉnh hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý II năm 2023 với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội. Cụ thể như sau:

Về nội dung, đối tượng phổ biến

Nội dung phổ biến chung cho các tầng lớp Nhân dân: tiếp tục phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú; Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu Dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn  I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025...

Nội dung phổ biến đối với cán bộ, chiến sĩ: phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2023 như: Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”… và các đề án, chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật khác có liên quan. Tuyên truyền, phổ biến các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 như: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân 2018; Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Tập trung phổ biến các văn bản chuyên ngành, phục vụ công tác chuyên môn; các trình tự, thủ tục thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, xuất nhập cảnh, trật tự an toàn xã hội như: Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân…

Đối với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn: cần nắm vững các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giao thông, trật tự an toàn xã hội, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như: Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh sát cơ động; Công văn số 16/UBND-NC ngày 04/01/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trên địa bàn tỉnh.. và các văn bản khác có liên quan.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo và các đối tượng khác tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ: tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử phạt vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội như: Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Thông tư số 04/2023/TT-BYT ngày 28/02/2023 của Bộ Y tế quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV; Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

Nội dung phổ biến cho đồng bào dân tộc thiểu số: tập trung phổ biến các văn bản có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày như: Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu Dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh…

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nội dung phổ biến cho nạn nhân bạo lực gia đình: chú trọng quy định về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Trợ giúp pháp lý; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình…

Nội dung phổ biến cho người khuyết tật: tập trung các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật, chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật, như: Bộ luật Lao động; Luật Người khuyết tật; Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh…

Nội dung phổ biến cho thanh thiếu niên, trẻ em, học sinh, sinh viên: tập trung phổ biến pháp luật về Luật Trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Thanh niên; Luật Giáo dục; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật An ninh mạng… và các văn bản liên quan.

Về hình thức phổ biến

Đối với cán bộ, chiến sĩ: tổ chức chủ yếu thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp (hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, lồng ghép tại các cuộc họp Chi bộ, Đảng bộ, giao ban, các buổi sinh hoạt đoàn thể như: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên...), niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet; đăng tải thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật ... để quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương.

Đối với quần chúng Nhân dân: Chú trọng hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, thông qua công tác xét xử, xử lý phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị và đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở... Ngoài các hình thức định hướng nói trên, có thể áp dụng hình thức khác phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả.


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan