A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6)

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng trong Công an; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vừa qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Ảnh nguồn internet

 Từ các nội dung về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc; khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương thức lãnh đạo của Đảng ta, nhằm khơi dậy sức mạnh vĩ đại của toàn đân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhắn mạnh giá trị và sức lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Bằng nhiều hình thức phù hợp, các phòng, Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; trong đó, coi trọng đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn cách mạng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong CBCS và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức trưng treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích, tranh ảnh... tại trụ sở làm việc, nơi tiếp công dân với nội dung khẩu hiệu như sau:

1. Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)!

2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!

4. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

9. Công an nhân dân học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy!

10. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!


Tác giả: Bích Nga
Tin liên quan