A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Công văn số 2490-CV/BTGTU ngày 26-6-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị gửi tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở nội dung các chỉ thị, kết luận và kế hoạch sau:

 

Ảnh minh họa

- Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 25-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới”.

- Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 20-6-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-02-2024 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ TW, ngày 16-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại””.

- Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 20-6-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10-4-2024 của Ban Bỉ thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản””.

Đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung chỉ thị, kết luận của Trung ương và các kế hoạch của Tỉnh ủy bằng các hình thức phù hợp đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Tải các tài liệu trên tại đây./.

 


Tác giả: Thanh Tâm