A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân năm 2023

           Thực hiện Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân; Công văn số 868 ngày 19/01/2023 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an về việc thông báo chỉ tiêu tuyển chọn cán bộ có trình độ công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06/CP; Công văn số 5319 ngày 25/4/2023 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an về thông báo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tuyển chọn cán bộ có trình độ công nghệ thông tin vào CAND phục vụ triển khai Đề án 06/CP, Công an tỉnh Kon Tum thông báo một số nội dung sau:

 

          1. Chỉ tiêu, đối tượng tuyển chọn

          - Chỉ tiêu tuyển chọn: 03 chỉ tiêu.

- Đối tượng tuyển chọn: Công dân tốt nghiệp trình độ đại học lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin thuộc một trong các chuyên ngành sau:

Ngành

Máy tính

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

An toàn thông tin

Kỹ thuật phần mềm

 

Hệ thống thông tin

 

Kỹ thuật máy tính

 

Công nghệ kỹ thuật máy tính

 

* Ưu tiên tuyển chọn công dân tốt nghiệp các chuyên ngành sau: Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

          - Tiêu chuẩn chính trị:

          Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tiêu chuẩn sau:

          + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

          + Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

          + Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

          - Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

          - Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam tuyển chọn đến 35 tuổi.

          - Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

          + Chiều cao: Đối với nam từ 1m62 trở lên; đối với nữ từ 1m56 trở lên.

          + Thị lực: Có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi mắt.

          3. Hình thức tuyển chọn: Xét tuyển.

          4. Hồ sơ tuyển chọn

4.1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, gồm:

          - Đơn tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân;

        - Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

          - Bản sao giấy khai sinh;

          - Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;

        Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

          - Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

          - Bản sao (có chứng thực) xác nhận các đối tượng sau:

+ Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển;

+ Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Văn bằng, chứng chỉ khác như: ngoại ngữ ...

4.2. Đối với các trường hợp công dân là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam ngoài quy định tại Mục 4.1, bổ sung các giấy tờ sau:

- Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

- Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 26/4/2023 đến ngày 26/5/2023.

- Địa điểm: 198 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 069.4181399.

6. Về bố trí sử dụng cán bộ sau khi tuyển chọn

Bố trí tại Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin...).


Tác giả: Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo
Tin liên quan