Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nhân quyền năm 2022