Bộ Công an sơ kết công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2023