Bộ Công an tổ chức đánh giá kết quà thực hiện xây dựng nhà ở công vụ cho Công an xã, thị trấn