Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ quý II/2023