Hội ý nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trong nội địa