[PS] Nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ trên địa bàn