A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Là nội dung chỉ đạo nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 692/UBND-KTTH ngày 16 tháng 3 năm 2023 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2023, kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện giải ngân từ nay đến cuối năm 2023; tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, chất lượng các nội dung, nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao tại Văn bản số 449/UBND-KTTH ngày 23 tháng 02 năm 2023 và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định khung, văn bản quản lý, điều hành để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 449/UBND-KTTH ngày 23 tháng 02 năm 2023); trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các quy định, văn bản quản lý, điều hành,… cần tăng cường công tác chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị, địa phương khác để cùng hoàn thiện, thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách.

Hai là, thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, các cấp cơ sở, phù hợp tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi, thông suốt, hoàn thành các mục tiêu đề ra; tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ba là, thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 513/UBND-NNTN ngày 01 tháng 3 năm 2023.

Bốn là, các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết cụ thể và hồ sơ Mẫu để phổ biến, tập huấn, đào tạo cho cấp cơ sở.

Năm là, các sở, ngành được giao thực hiện các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát danh mục các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư thuộc các chương trình để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, manh mún, phù hợp năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt là năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kết quả tổng hợp các văn bản quản lý, điều hành tỉnh đã ban hành để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề xuất, kiến nghị xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình tại Văn bản số 398/UBND-KTTH ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước ngày 20 tháng 3 năm 2023) các nội dung mới phát sinh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia và đơn vị liên quan theo dõi chung, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan tới triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh theo quy định./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan