A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

Theo đó, mục tiêu đặt ra trong năm 2023: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 là 4%; có 05 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn (tỷ lệ xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 9,6%), có 04 thôn ra khỏi địa bàn thôn đặc biệt khó khăn (tỷ lệ thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 9,8%). Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có đất ở đạt 98,55%, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đất sản xuất đạt 98,45%; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025: Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm 4%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 6 đến 8%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 là 56,5% (trong đó, tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao là 27,1% và tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là 8,3%), có 01 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngân sách nhà nước bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tối thiểu là 1.491,91 tỷ đồng, trong đó Vốn ngân sách Trung ương: 1.243,102 tỷ đồng, bao gồm: Vốn đầu  phát triển: 675,155 tỷ đồng, Vốn sự nghiệp: 567,947 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương: 248,808 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành, địa phương tiếp tục cân đối ngân sách địa phương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế   giải pháp huy động hợp  mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện việc lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu  thực hiện các chương trình, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với thực tế, đúng quy định của Luật Đầu  công, Luật Ngân sách Nhà nước.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó ,có đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tục thiểu số và biên giới; trong đó, tập trung xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả về giữ gìn an ninh trật tự; phát huy vai trò của già làng, người  uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng công an xã, vai trò tự quản, tính tích cực của Nhân dân tham gia đấu tranh; xử  những vấn đề nhạy cảm phát sinh ngay từ sở. Ngăn chặn  đẩy lùi các tệ nạn  hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự  hội trên địa bàn; quản  chặt chẽ người  phương tiện ra, vào khu vực biên giới; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc; đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn  hiệu quả các hoạt động vượt biên, buôn lậu qua biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại với các tỉnh giáp biên của nước Lào và Campuchia; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, tích cực xây dựng địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới vững mạnh toàn diện, bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan