A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch 677/KH-UBND nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo Kế hoạch, nhằm triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cần tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm:

Một là, rà soát, đề xuất nhằm hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự và pháp luật liên quan. Rà soát, đánh giá tổng thể quy định của Luật Thi hành án dân sự, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đề xuất giải pháp hoàn thiện; trong đó, đặt trọng tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành bản án, quyết định kinh doanh thương mại, đơn giản hoá trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án. 

Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo hướng công khai, minh bạch hoá việc bán đấu giá tài sản thi hành án; đơn giản hoá thủ tục xác lập quyền sở hữu cho người mua được tài sản đấu giá; có cơ chế giám sát, kiểm soát hoạt động bán đấu giá tài sản đảm bảo khách quan, có cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá...; nghiên cứu, đề xuất việc quy định cụ thể tính đặc thù trong quá trình bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, thi hành án kinh doanh thương mại. 

Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về phá sản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thi hành án dân sự nói chung và thi hành các bản án, quyết định kinh doanh thương mại nói riêng. 

Nghiên cứu, đề xuất làm rõ vai trò, trách nhiệm của luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành. 

Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Trọng tài thương mại về thời hiệu thi hành phán quyết trọng tài; về thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài; giải thích đối với phán quyết trọng tài... 

Hai là, nâng cao hiệu lực của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thi hành án kinh doanh thương mại; kiên quyết tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc thi hành án kinh doanh thương mại có điều kiện thi hành; có giải pháp phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành bản án kinh doanh thương mại. 

Hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án kinh doanh thương mại có điều kiện thi hành; đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài sản đã áp dụng biện pháp bảo đảm, kê biên, phong toả. 

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan có chức năng trong công tác thi hành án. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời cung cấp thông tin xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án liên quan đến đất đai; Công an tỉnh tăng cường phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, nhất là những vụ việc thi hành án có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý không chấp hành án theo quy định pháp luật. 

Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong thi hành án kinh doanh thương mại, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành bản án theo quy định của Bộ luật hình sự. 

Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản trong thi hành án kinh doanh thương mại. Kiểm soát chặt chẽ việc bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự, trong đó, tăng cường kiểm tra việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, thông báo công khai việc đấu giá tài sản của cơ quan thi. hành án dân sự thông Cổng thông tin điện tử quốc gia về bán đấu giá tài sản; đẩy mạnh tổ chức triển khai việc đấu giá trực tuyến tài sản thi hành án. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Hệ thống thi hành án dân sự có phẩm chất, năng lực và trình độ, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. 

Ba là, công khai, minh bạch quy trình thi hành án dân sự, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức và người dân trong việc tuân thủ pháp luật về chấp hành các bản án, quyết định kinh doanh thương mại. 

Minh bạch, công khai các bước thực hiện trong quá trình tổ chức thi hành án như kết quả xác minh điều kiện thi hành án, kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản; thực hiện nghiêm việc đăng tải công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có đủ điều kiện thi hành nghiên cứu cơ chế công khai danh sách các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển sổ theo dõi riêng. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các sở, ban, ngành, địa phương xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác thi hành án dân sự; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ pháp luật, chấp hành các bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về thi hành các bản án, quyết định kinh doanh thương mại dành cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đội ngũ luật sư... nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung, công tác thi hành án kinh doanh thương mại nói riêng. 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan