A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Đoàn giám sát về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 15/3/2023, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải đã ký Quyết định số 07/QĐ-TTHĐND về việc thành lập Đoàn giám sát việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, thành lập Đoàn giám sát việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum do ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; bà Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn. Các thành viên gồm:  Ông Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Trần Bá Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Đà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; bà Phan Thị Thủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ông Đào Duy Thế, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn các huyện, thành phố (khi Đoàn giám sát làm việc tại các huyện, thành phố mà đại biểu ứng cử). Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mời đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố (khi đoàn giám sát trên địa bàn); đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (khi Đoàn giám sát làm việc tại các huyện, thành phố).

Về nội dung giám sát: (1) Giám sát việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bản tỉnh. (2) Công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh. (3) Đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh; hạn chế, bất cập, nguyên nhân; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi giám sát: Việc thực hiện các chính sách, pháp luật đất đai trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/3/2023.

Đối tượng giám sát: UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh; Cục Thuế tỉnh, các Chi cục thuế khu vực, huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; UBND một số xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan. 

Thời gian giám sát trong Quý II năm 2023.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao Đoàn giám sát xây dựng Kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo gửi đến các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát theo quy định


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan