A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ  công tác khám bệnh, chữa bệnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tiến hành kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn bản số 3948/UBND-KGVX ngày 21 tháng 11 năm 2022, Văn bản số 3144/UBNDKGVX ngày 21 tháng 9 năm 2022...) nhằm bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phải đảm bảo theo đúng quy định cāa pháp luật về đấu thầu và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu và tổ chức các giải pháp để có đủ thuốc, trang thiết bị cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế. Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong tổ chức mua sắm, đấu thầu bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành kịp thời hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện việc mua sắm, đấu thầu thuốc và các trang thiết bị theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đưa tin, phản ảnh liên quan đến thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, nguồn nhân lực tại các bệnh viện bảo đảm tính chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, phù hợp, hiệu quả.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan