A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai đồng bộ trong việc nghiêm túc thực hiện đăng ký và sử dụng mã định danh điện tử, thẻ căn cước công dân

Đây là nội dung nổi bật được nêu tại Thông báo số 1355/TB-VP ngày 15/3/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kết luận của đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 yêu cầu như sau:

Các đơn vị, địa phương tăng cường nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết 09-NQ/TU; Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và các nhiệm vụ có liên quan. Chủ động xây dựng Kế hoạch, trong đó lưu ý giao nhiệm vụ trực tiếp đến từng đồng chí cụ thể để chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, thực hiện. Phát huy tinh thần xung kích, tự nguyện của các cán bộ đoàn viên thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai tốt nhiệm vụ chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, tổ, đội…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, kiểm tra từng chỉ tiêu, mục tiêu hạ tầng số tại địa phương; đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, các chỉ tiêu chưa đạt; tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai xóa các thôn (điểm) lõm sóng băng rộng di động.
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số, các đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thay đổi tư duy, chủ động học hỏi, tự nâng cao kiến thức về chuyển đổi số (thông qua các nền tảng học đại trà).

Sở Thông tin và Truyền thông phát huy vai trò tham mưu của cơ quan thường trực, phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát, tham mưu Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo về chuyển đổi số của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Tỉnh ủy…

Phối hợp Công an tỉnh bổ sung báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 vào báo cáo công tác chuyển đổi số của tỉnh; Phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; trong đó lưu ý phân loại đối tượng: thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc, thành viên Tổ cộng đồng…; nghiên cứu cài đặt các ứng dụng để triển khai công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức tập huấn thường xuyên liên tục…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022.

Giao Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai đồng bộ trong toàn ngành việc nghiêm túc thực hiện đăng ký và sử dụng mã định danh điện tử, thẻ căn cước công dân; báo cáo kết quả triển khai trong 6 tháng đầu năm 2023, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cuối năm. Công an tỉnh có biện pháp kiểm tra việc đăng ký, sử dụng thẻ căn cước công dân theo quy định. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá, tham mưu việc bổ sung kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Các Sở ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng các Kế hoạch, chuyên đề để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan