A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/03/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 710/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch nhằm phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả phù hợp với đặc điểm của từng địa phương trong tỉnh làm cơ sở, động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát triển việc làm bền vững, việc làm xanh gắn với quy hoạch kinh tế - xã hội và bố trí đầu tư; tăng cường các hình thức tín dụng để phát triển việc làm; quan tâm hỗ trợ đối tượng yếu thế tham gia vào thị trường lao động. 

Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh việc đổi mới hình thức đào tạo, thu hút đầu tư trong và ngoài nước về đào tạo; có chính sách từng bước phổ cập nghề cho thanh niên.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nguồn nhân lực và tổ chức vận hành các yếu tố của thị trường lao động để có sự đột phá trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động của thị trường lao động.

Kế hoạch xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 61,6%; ốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 44%; đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động; chỉ số lao động có kiến thức chuyên môn trong Chỉ số đổi mới, sáng tạo  thuộc nhóm tỉnh trung bình khá theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%...

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện như sau: Rà soát sửa đổi các quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường lao động đúng hướng, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; phục hồi và ổn định thị trường lao động; thúc đẩy tạo việc làm bền vững và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bài bản, kịp thời, liên tục, nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và các chủ thể tham gia thị trường lao động; đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động…

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan