A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 17-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới"; ngày 16 tháng 3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 706/UBND-KGVX để chỉ đạo triển khai. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 84-KH/TU và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo. Xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Chính quyền, là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ và các văn bản có liên quan; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hội theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để Hội chữ thập đỏ các cấp đảm bảo điều kiện hoạt động.

Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” để ngày càng nhân rộng tấm gương về lòng nhân ái, việc làm nhân đạo trong cộng đồng.

UBND tỉnh cũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp và công tác nhân đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Hướng dẫn và tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động chữ thập đỏ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để phát triển hội viên, tình nguyện viên, đặc biệt là phát huy vai trò của câu lạc bộ, tổ, đội xung kích, tình nguyện viên tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ các cấp phát động.

Chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo trên địa bàn.

Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Định kỳ hằng năm, tiến hành rà soát, đánh giá đúng tình hình thực hiện để phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục, chắn chỉnh các hạn chế, yếu kém trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp và công tác nhân đạo trên địa bàn; kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Hội Chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, cổ vũ gương “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” để góp phần nhân lên những tấm gương về lòng nhân ái, việc làm nhân đạo trong cộng đồng dân cư.

Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan, đoàn thể liên quan phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài chính, phân bổ nguồn lực tài trợ, giúp đỡ… và hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo nói chung trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm việc triển khai theo đúng quy định, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo niềm tin đối với các nhà tài trợ và đối tượng thụ hưởng.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có)./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan