Danh sách 16 thủ tục hành chính
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tên Mức độ
1 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Đổi thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an cấp xã
STT Tên Mức độ
1 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Thông báo số định danh cá nhân Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an cấp huyện