Danh sách 11 thủ tục hành chính
Công an cấp xã
STT Tên Mức độ
1 Tách hộ Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Xác nhận thông tin về cư trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Gia hạn tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Xóa đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Thông báo lưu trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Khai báo tạm vắng Thủ tục hành chính cấp độ 2