Danh sách 5 thủ tục hành chính
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tên Mức độ
1 Đăng ký lại mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Đăng ký mẫu con dấu mới Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Đăng ký thêm con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 2