Danh sách 6 thủ tục hành chính
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tên Mức độ
1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an cấp huyện
STT Tên Mức độ
1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2