Câu hỏi:
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân
Xin cho tôi hỏi: Những hành vi nào bị nghiêm cấm khi phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân?
Trả lời:
 • Theo Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, những hành vi sau đây bị nghiêm cấm:
  – Truyền đạt sai lệch, phê phán nội dung pháp luật được phổ biến; không cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
  – Lợi dụng phổ biến, giáo dục pháp luật để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  – Cản trở việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  – Lợi dụng việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật để gây cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

  Văn phòng Công an tỉnh Kon Tum

  17/06/2022  |  Công an tỉnh Kon Tum đã phản hồi