Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh: Tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2024

Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh: Tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2024

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra đảng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh; với phương châm "cầm tay chỉ việc", "cùng làm cùng lo" với tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt cấp uỷ các đơn ...
Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đã kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ...
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII của Đảng

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII của Đảng

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Tại điểm cầu Trung ương, dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ...
Gắn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với việc “phủ xanh”, lan tỏa thông tin tích cực và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Gắn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với việc “phủ xanh”, lan tỏa thông tin tích cực và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Ảnh minh họaMột trong những nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay là gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc “phủ xanh”, lan tỏa thông tin tích cực và chú trọng việc “tự soi”, “tự sửa”, tự phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là công tác quan trọng để tăng cường cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng ...
NHẬN DIỆN MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA TÌNH TRẠNG NÉ TRÁNH, ĐÙN ĐẨY, LÀM VIỆC CẦM CHỪNG, SỢ TRÁCH NHIỆM KHÔNG DÁM LÀM CỦA MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

NHẬN DIỆN MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA TÌNH TRẠNG NÉ TRÁNH, ĐÙN ĐẨY, LÀM VIỆC CẦM CHỪNG, SỢ TRÁCH NHIỆM KHÔNG DÁM LÀM CỦA MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Thứ nhất, một số tập thể, tổ chức đảng không phát huy được vai trò, suy yếu hoặc vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng; một phận cánbộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.- Công tác nắm tình hình, giáo dục chính trị, tư tưởng chưa được coi trọng đúng mức hoặc kém hiệu quả gắn với việc tổ chức học tập, chủ trương, đường lối của Đảng chưa thật sự nghiêm ...
Công tác nắm tình hình góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Công an tỉnh Kon Tum

Công tác nắm tình hình góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Công an tỉnh Kon Tum

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Thời gian qua, công tác nắm tình hình để phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an Kon Tum xác định là nhiệm vụ quan trọng và quan tâm tiến hành thường xuyên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ các tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc ...
Một số vấn đề thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân (phần 2)

Một số vấn đề thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân (phần 2)

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
          Đảng ta khẳng định: “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng”. Vì lãnh đạo không chỉ là việc xây dựng đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc tổ chức thực hiện và bố trí cán bộ, mà lãnh đạo còn là kiểm tra, giám sát và không những kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, Cương lĩnh chính trị, chủ trương, chính sách ...
Một số vấn đề thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân (phần 1)

Một số vấn đề thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân (phần 1)

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
          Đảng ta xác định giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng: Trong suốt quá trình hoạt động, Đảng không những luôn coi trọng mà còn xác định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng, nội dung lãnh đạo của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã khẳng định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng: "Muốn lãnh đạo tốt, … phải tăng cường việc kiểm ...
Một số giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra công tác thu chi, quản lý và sử dụng tài chính Đảng đối với tổ chức đảng trong Công an nhân dân

Một số giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra công tác thu chi, quản lý và sử dụng tài chính Đảng đối với tổ chức đảng trong Công an nhân dân

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Tại khoản 1, Điều 46 Chương XI Điều lệ Đảng quy định: “Tài chính Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, thu từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác”. “Kiểm tra tài chính Đảng là việc các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm, hoặc vi phạm (nếu có) của đối tượng kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các ...
Khắc phục bệnh “thành tích chủ nghĩa” trong bình xét cuối năm

Khắc phục bệnh “thành tích chủ nghĩa” trong bình xét cuối năm

Xây dựng Đảng
xdll-cong-an/xay-dung-dang
Bệnh “thành tích chủ nghĩa” là căn bệnh phô trương hình thức, làm ít nói nhiều, làm dở nói hay, báo cáo sai, tô hồng sự thật, che giấu khuyết điểm yếu kém để được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi đó là bệnh hữu danh, vô thực. “Làm việc không thiết thực, không từ chỗ gốc chỗ chính, không từ dưới làm lên. Làm cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm được ít suýt ra nhiều, để làm một bản báo cáo cho ...