Về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện: Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó tập trung quán triệt Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội ...