Câu hỏi:
Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an
Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an gồm những nội dung gì? Việc phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện thông qua những hình thức nào?
Trả lời:
 • Theo Điều 5 Thông tư số 57/2023/TT-BCA ngày 31/10/2023 của Bộ Công an về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an thì nội dung phản ánh, kiến nghị bao gồm các nội dung sau:

  - Vướng mắc, khó khăn cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an.

  - Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế.

  - Sự không đồng bộ; không thống nhất của các quy định hành chính;

  - Quy định hành chính không hợp pháp.

  - Quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

  - Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

  - Cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp phương án xử lý hoặc sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

  Điều 6 Thông tư số 57/2023/TT-BCA quy định: Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: văn bản; điện thoại; phiếu lấy ý kiến; thông điệp dữ liệu gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng/Trang Thông tin điện tử Công an các đơn vị, địa phương.

  31/01/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi