Hưởng ứng, tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024

Hưởng ứng, tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, ngày 06/02/2024, Học Chinh trị Quốc gia Hồ Chí Minh có văn bản triển khai Kế hoạch Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024. Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 (Ảnh minh họa)Để tuyên truyền, lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, hội viên Hội Nhà báo và nhân dân biết, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, ...
Bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
Triển khai một số công việc trọng tâm trong thời gian tới

Triển khai một số công việc trọng tâm trong thời gian tới

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2023-2024.Thực hiện tốt chính sách người có công, trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và xử lý có hiệu ...
Hưởng ứng tích cực Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Hưởng ứng tích cực Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng tích cực chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 bằng việc vận động gia đình, người thân cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết của cơ quan, gia đình trong thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất ("Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến ...
Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 để tổ chức triển khai thực hiện ngay; đồng thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND tỉnh ...
Kon Plông: Hội nghị gặp mặt Già làng năm 2023

Kon Plông: Hội nghị gặp mặt Già làng năm 2023

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Toàn cảnh Hội nghị Năm 2023, huyện Kon Plông có 98 Già làng, đây là lực lượng nòng cốt, là đầu mối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính sách đại đoàn kết dân tộc. Trong những năm qua, các Già làng đã phát huy tốt vai trò trong ...
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh ...
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Kế hoạch đề ra các nội dung triển khai gồm:Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện.a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 ...
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Kon Tum

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Kon Tum

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Kon Tum và Tổ giúp việc của Hội đồng; tăng cường quan hệ phối hợp cụ thể, phản hồi và trao đổi thông tin, giới thiệu người thuộc diện được trợ giúp pháp lý giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; đặc biệt tăng cường phối hợp với Tòa án nhân ...
Triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Kế hoạch xác định các nội dung thực hiện bao gồm:1. Tuyên truyền thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không sử dụng tiền mặtĐẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, đối tượng, gia đình đối tượng và cộng đồng về các quy định chính sách Nhà nước về an sinh xã hội, cũng như công tác triển khai tổ chức chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh ...