GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật

Năm sinh: 1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh


PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Đại tá Trần Thị Thu Phước

Năm sinh: 1976

Dân tộc: Xê Đăng

Quê quán: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh

Năm sinh: 1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

Đại tá Trịnh Khắc Cường

Năm sinh: 1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

 Đại tá Lê Xuân Thuỷ

Năm sinh: 1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh