Câu hỏi:
Thông tin sinh trắc học khi làm Căn cước
Theo quy định của Luật Căn cước thì những thông tin sinh trắc học nào bắt buộc phải thu thập. Những thông tin sinh trắc học nào người dân tự nguyện cung cấp?
Trả lời:
  • Theo quy định của Luật Căn cước thì thông tin sinh trắc học về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt được thu thập, cập nhật khi công dân thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

    Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi công dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, điều chỉnh vào Cơ sở dữ liệu căn cước.

     

    03/06/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi