Câu hỏi:
Quy định quyền và nghĩa vụ người khiếu nại
Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được quy định như thế nào?
Trả lời:
 • Theo điều 7, Luật Tiếp công dân thì:

  1. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:

  a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

  b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

  c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

  d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

  đ) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

  e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

  b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

  c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

  d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

  đ) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
  e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

  Linh PV24

  17/06/2022  |  Công an tỉnh Kon Tum đã phản hồi