A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với trạm sạc xe điện

Ngày 29/8/2022, Công an tỉnh ban hành công văn số 2488/CAT-PC07 về việc hướng dẫn an toàn về PCCC đối với trạm sạc xe điện.

Theo đó, các trạm sạc xe điện lắp đặt trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng các yêu cầu như sau:

Về đối tượng

Một là, Đối với công trình xây dựng mới

Trường hợp trạm sạc xe điện đặt ngoài trời (trừ trường hợp đặt trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu) hoặc trong các công trình không thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC quy định tại Phụ lục V, Nghị định 136/2020/NĐ CP, ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì không yêu cầu phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

Trường hợp thiết kế, bố trí trạm sạc xe điện trong khuôn viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu hoặc trong gara độc lập, gara trong nhà của các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt quy định tại Phụ lục V, Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

Hai là, Đối với công trình hiện hữu

Trường hợp thiết kế, bố trí bổ sung trạm sạc xe điện ngoài trời (trừ trường hợp đặt trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu) hoặc trong các công trình không thuộc đối tượng thẩm duyệt quy định tại Phụ lục V, Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì không yêu cầu phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

Trường hợp thiết kế, bố trí bổ sung trạm sạc xe điện trong gara độc lập, gara trong nhà của các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt quy định tại Phụ lục V, Nghị định 136/2020/NĐ-CP nhưng việc bố trí không làm ảnh hưởng đến các điều kiện an toàn PCCC quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 13, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP (không làm thay đổi giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không thay đổi, cản trở đường, lối thoát nạn; không điều chỉnh hệ thống báo cháy, chữa cháy của công trình) thì không yêu cầu phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Trường hợp bố trí trạm sạc trong cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã đảm bảo khoảng cách an toàn từ trạm sạc đến các hạng mục trong cửa hàng thì không yêu cầu phải thẩm duyệt thiết kế PCCC. Trường hợp còn lại thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định.

Về thành phần hồ sơ: Phải đảm bảo theo định tại Điểm d, Khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Về yêu cầu đối với bản vẽ thiết kế thi công công trình

Đối với trạm sạc xe điện đặt trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu: Về khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Việc trang bị phương tiện PCCC.

Đối với trạm sạc xe điện đặt tại gara xe độc lập; tại gara xe trong nhà của các công trình: Về giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Về giải pháp chống tụ khói; Về trang bị phương tiện PCCC.

Ảnh minh hoạ (nguồn: vov.vn)

 


Tin liên quan