A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 683/CĐTTg ngày 01/8/2022 về vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Hội, ngày 05/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2542/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành pháp luật.

Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với trụ sở, cơ quan, đơn vị mình nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại, thiếu sót hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan; nhất là việc trang bị và hiệu quả hoạt động của các hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp; nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao để kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các thiếu sót trong việc thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở

Theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện và chấn chỉnh, xử lý các vi phạm.

 

 


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan