A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke nhằm kịp thời phát hiện có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong việc thực hiện quy định về PCCC; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC theo quy định.

 

 

http://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/20220603/word-image-73d284.jpeg

Tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH

Ngày 12/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2998/UBND-NC về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp PCCC theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và của UBND tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC đối với trụ sở, cơ quan, đơn vị mình nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại, thiếu sót; nhất là việc trang bị và hiệu quả hoạt động của các hệ thống, phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; phối hợp Công an tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý triển khai thực hiện việc thành lập, kiện toàn, bổ sung và duy trì tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành theo đúng quy định nhằm chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

 Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke nhằm kịp thời phát hiện có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong việc thực hiện quy định về PCCC; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC theo quy định; chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC của các cơ quan, đơn vị và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện và chấn chỉnh, xử lý các vi phạm.

 

 


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan