A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có văn bản số 1255/UBND-NC yêu cầu các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm dần đi vào nề nếp, đặc biệt là công tác đảm bảo giao thông, đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm về số vụ, đa số các vụ cháy xảy ra đã được tổ chức chữa cháy kịp thời, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói chung và công tác đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy nói riêng, như: tình trạng các ao, hồ, kênh, mương… ngày càng bị thu hẹp do việc xây dựng, phát triển, mở rộng các khu đô thị, khu dân cư. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước chữa cháy ở một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; chưa phát triển được hệ thống trụ nước, bến bãi lấy nước, bể chứa nước công cộng phục vụ chữa cháy tại các khu dân cư tập trung tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao; công tác quản lý, khai thác sử dụng nguồn nước tự nhiên phục vụ công tác chữa cháy chưa hiệu quả. Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên nhằm góp phần giảm thiểu các thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ TTg ngày 11/5/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả, chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến cán bộ công chức, viên chức và người dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đánh giá thực trạng nguồn nước phục vụ chữa cháy và các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, trọng tâm là khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu dân cư tập trung tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhằm kịp thời phát hiện và hướng dẫn các giải pháp, biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót, bất cập về nguồn nước phục vụ chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy nói chung và việc đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy nói riêng; trong đó tập trung tuyên truyền sâu, rộng cho người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, tổ dân phố nhằm nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong việc tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm giải quyết, xử lý các vấn đề về nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị Cấp nước trên địa bàn… thống nhất, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề bất cập trong công tác quy hoạch (lập mới hoặc điều chỉnh, bổ sung) giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ phối hợp với các đơn vị Cấp nước trên địa bàn tỉnh tiến hành khảo sát, nắm cụ thể số lượng, vị trí, tình trạng các nguồn nước chữa cháy để chủ động phương án khai thác hiệu quả nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy.

Định kỳ phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; trong đó chú trọng kiểm tra nguồn nước chữa cháy, tình trạng hoạt động của các trụ cấp nước, bến bãi lấy nước, hố ga thu nước… Thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống trụ cấp nước chữa cháy bảo đảm quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng và Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình.

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo nguồn nước chữa cháy trong quy hoạch, thiết kế và cấp phép xây dựng đối với các dự án cấp nước khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và có biện pháp để khắc phục những hạn chế, bất cập về nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Xác định lộ trình xây dựng, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy trên các tuyến ống cấp nước sinh hoạt hiện có; đường giao thông và các bến bãi, hố cấp nước cho xe chữa cháy tại các ao, hồ, sông, suối…; xây dựng bể dự trữ nước chữa cháy công cộng (trữ lượng trên 50m3 ) trong các cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung, ngõ sâu tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn theo từng giai đoạn.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo nguồn nước chữa cháy khi đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các công trình hạ tầng tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp do đơn vị quản lý; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng và sửa chữa, thay thế hệ thống cấp nước chữa cháy tại tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm bảo đảm hệ thống cấp nước luôn hoạt động tốt trong mọi tình huống.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khuyến cáo, cảnh báo và thông tin kết quả xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật như: lấn chiếm bến bãi đỗ, hố cấp nước, hồ cấp nước công cộng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị Cấp nước trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để chủ động triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong việc cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm quy định về đầu tư xây dựng các trụ cấp nước, bể dự trữ nước chữa cháy công cộng khi thực hiện đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước sinh hoạt hiện có; tăng cường công tác duy tu, sửa chữa và khắc phục, thay thế các trụ cấp nước bị hư hỏng nhằm bảo đảm hệ thống cấp nước luôn hoạt động tốt trong mọi tình huống.

 


Tin liên quan