A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 18/7/2022, Công an tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1175/KH-CAT-PC07 về triển khai Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh (có hiệu lực từ ngày 11/7/2022) nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước PCCC và CNCH, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông và các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để các cơ quan, tổ chức và người dân nắm, tổ chức thực hiện đúng quy định.

Tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND. Trong đó, tập trung các nội dung sau: (1) Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức quán triệt các nội dung của Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để nắm và căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. (2)Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, khu dân cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi quản lý. (3)Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, thẩm định các quy định an toàn về PCCC trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ Sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND và các quy định của pháp luật có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình chủ đầu tư tiến hành thi công xây dựng và đưa công trình vào sử dụng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. (4) Tuyên truyền, vận động các chủ hộ gia đình, chủ sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đã đưa vào hoạt động trước thời điểm Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND có hiệu lực thực hiện đầy đủ các quy định an toàn PCCC theo quy định của UBND tỉnh. 

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chủ sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp thuộc Phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Quy định an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND. 

Chỉ đạo Công an cấp xã chủ động tham mưu UBND cấp xã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chỉ chủ sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhà thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn quản lý thực hiện quy định tại Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND. 

Tải toàn văn Quyết định 22/2022/QĐ-UBND tại đây: 

Vũ Linh

 

 


Tác giả: Vũ Linh
Tin liên quan