A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của cán bộ, Đảng viên trên không gian mạng trong tình hình hiện nay”

Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một bộ phận quan trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết, đánh giá và khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Kiên định nền tảng, tư tưởng của Đảng, đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường; công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực; nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được chú trọng, đổi mới góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tư duy lý luận của Đảng có bước phát triển. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc triển khai Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu” [1].

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, “công tác đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao” [2], chưa tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Hiện nay, Đảng ta cũng đã thể hiện tư duy nhạy bén trong việc nắm bắt xu thế tất yếu của thời đại, chuyển trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận từ hình thức truyền thống là chủ yếu sang đấu tranh trên môi trường không gian mạng; “chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng chống diễn biến hòa bình, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội” [3].

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, không gian mạng trở thành môi trường quan trọng, làm thay đổi sâu sắc đời sống của con người trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhiều cán bộ, đảng viên sử dụng điện thoại thông minh smartphone, máy vi tính để tham gia các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter, Wechat… nhưng chỉ một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên có ý thức nghiên cứu, tìm tòi cách phản bác những tin xấu, tin tiêu cực và nhiệt tình tham gia phủ xanh những thông tin tích cực của xã hội trên không gian mạng. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bất mãn, không tuân thủ kỷ luật, dao động về tư tưởng, mất phương hướng chính trị, thậm chí còn tiếp tay, giúp sức cho những việc làm sai trái, tạo sự nhiễu loạn thông tin trên môi trường không gian mạng; thường xuyên chia sẻ, thích (like) những đài, báo, trang mạng, bài viết, blog, video của những phần tử chống đối, phản động, chia sẻ thông tin kích động biểu tình hay hình ảnh, video, clip về cảnh tụ tập đông người, biểu tình, gây rối, ủng hộ lời xúi giục của kẻ xấu, có những hành động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông, gây thương tích cho người khác, chống người thi hành công vụ…

Để thực hiện mục tiêu phá hoại tư tưởng, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc trên không gian mạng với hàng loạt tin, bài, hình ảnh, bịa đặt, cắt ghép, thậm chí là xây dựng cả phim, phóng sự để xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng, lấy sự sụp đổ của Liên Xô để quy kết sai lầm của “chủ nghĩa Mác - Lênin” cũng là sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội mà C. Mác nêu ra là một chủ nghĩa xã hội mang tính lý tưởng, không có thật, định hướng nhận thức thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” để gây mơ hồ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đánh tráo khái niệm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thể hiện rõ nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cho rằng một Đảng Cộng sản cầm quyền thì chỉ dẫn đến độc tài, độc trị, không có dân chủ, nếu có thì là “giả tạo” trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; bầu cử trong Đảng đều là “màn kịch dân chủ”, do Đảng Cộng sản tự làm, tự diễn, do đó không có một Quốc hội đại diện cho nhân dân. Cùng với đó, kẻ địch sử dụng các vụ, việc hiện tượng đã, đang diễn ra ở một số lĩnh vực, một số cơ quan ban, ngành để quy kết cho bản chất của Đảng, Nhà nước nhằm lôi kéo người dân đồng lòng phản ứng, ủng hộ quan điểm sai trái, gây chia rẽ, kích động thù hận, làm mất đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, làm mất uy tín một ngành, cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân.

Nhiều vụ việc điển hình được đăng tải, chia sẻ, tương tác số lượng lớn gây ra những dư luận và hậu quả xấu như: Vụ quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, cấp bậc Binh nhì, là học viên đào tạo Tiểu đội trưởng Công binh, thuộc Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1. Trần Đức Đô chết do tự tử nhưng bị kẻ địch tung tin do bị chỉ huy, đồng đội giết để xúi giục công dân không tham gia nghĩa vụ quân sự; việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 hiệu Vero Cell của Sinopham Trung Quốc để kích động người dân không tiêm vừa phá hoại chương trình phòng ngừa dịch bệnh chống lại các chủ trương của Nhà nước, gây mất đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân, trong nội bộ Nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, tính mạng, sức khỏe của nhiều người; công tác giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, phổ thông để lồng ghép, xuyên tạc, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức sai lệch về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đang thực hiện; một số cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin, bài viết có tiêu đề giật tít không kiểm duyệt kỹ tạo hướng dư luận để cho người dân hiểu sai về bản chất các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng phát ngôn gây tranh cãi có màu sắc chủ nghĩa “dân túy” của một số Đại biểu Quốc hội để dùng những luận điệu đó chống lại đất nước, như phát biểu của Đại biểu LBN khi đánh giá nền tư pháp Việt Nam “chưa bao giờ niềm tin tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ” đã phủ nhận hoàn toàn những thành công của hệ thống tư pháp để kẻ địch chống phá; tự do ngôn luận để “xét lại lịch sử” làm mất những thành quả trong đấu tranh giải phóng dân tộc tạo cho người dân hiểu đó là kết quả sai lầm…

Một số luận điệu xuyên tạc về vụ việc quân nhân Trần Đức Đô (ảnh chụp trên fanpage phản động Việt Tân)

Để nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị nói chung và trên không gian mạng thời gian tới mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, ban ngành các cấp cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hai là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ mặt tích cực và tiêu cực của không gian mạng, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch trong việc sử dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam. Đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tạo “sức đề kháng”, nâng khả năng “miễn dịch” trước các luận điệu phản động, đây cũng là yêu cầu cấp bách đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có nhận thức chính trị đúng đắn, đủ sức “phản biện” trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Chủ động có thái độ, ứng xử không tham gia bình luận, tương tác, chia sẻ với những bài viết có nội dung xấu, phản cách mạng, không đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần đẩy lùi những thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng… tham gia phủ xanh tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực đối với những bài viết hay, phản ánh đúng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bốn là, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý, rút kinh nghiệm trong thực tiễn đấu tranh, phần tử địch, đối tượng suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội không để xảy ra phá hoại từ bên trong. Làm tốt công tác khen thưởng, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.

Năm là, thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn kỹ thuật trên báo, đài, mạng xã hội để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và sử dụng các chức năng an toàn, những khuyến cáo của nhà sản xuất để nâng cao khả năng phòng chống phát tán phần mềm gián điệp, thông tin xấu độc, giả mạo, vô hiệu hóa các tính năng, ứng dụng trên máy tính, điện thoại di động thông minh... không cần thiết.

Tài liệu tham khảo:

[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021 tr.73-74.

[2] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021 tr.91.

[3] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021 tr.234.

Trần Đức Song

 


Tác giả: Đức Song