A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, đảng viên – nhân tố quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

rong giai đoạn hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau, đặc biệt là lợi dụng ưu thế của mạng xã hội để phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng

Các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến” “tự chuyển hóa“, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng triệt để lợi dụng phương tiện truyền thông và mạng Internet, đặc biệt là mạng xã hội như một thủ đoạn thâm độc hòng lấy chính ta để chống ta, thúc đẩy sự suy yếu từ bên trong.

Trên các trang mạng, trang cá nhân của các tổ chức, cá nhân phản động, đối tượng chống đối, thù địch và cả những kẻ cơ hội chính trị nhan nhản những nội dung với những câu hỏi hoài nghi như: “Vì sao đến giờ này mà Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội?”. Có những kẻ còn trắng trợn đặt vấn đề rằng: “Hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô cũ đã sụp đổ, chủ nghĩa xã hội là ảo vọng, sao Việt Nam còn hướng tới mục tiêu này?”… hay “nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản những năm qua mới là con đường” để đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao chứ không phải là “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” để rồi reo rắc hoài nghi là “về thực chất Việt Nam đã đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”… (Trích Vạch mặt sự chống phá thâm hiểm trước thềm Đại hội Đảng, Báo An ninh Thủ đô điện tử).

Các thế lực thù địch, phản động tăng cường phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng

Đây thực chất là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học và phản động. Mục đích của chúng nhằm reo rắc hoài nghi khiến không chỉ quần chúng nhân dân mà cả những cán bộ, đảng viên hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Sâu xa hơn, chúng muốn đi tới đích cuối cùng là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, thay đổi chế độ chính trị, hướng lái nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, những tác động mặt trái của cơ chế thị trường, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế đã ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều mặt đời sống xã hội, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Đây là những kẽ hở cho các thế lực thù địch có cơ hội xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Sứ mệnh của người cán bộ, đảng viên

Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta là ánh sáng soi rọi, là kim chỉ nam đưa đất nước và dân tộc ta giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng với nền tảng tư tưởng ấy, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Một số giải pháp bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - ...

Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam đưa đất nước và dân tộc ta giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Đảng ta đã xác định “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nguy cơ không thể xem thường đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng cảnh báo: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực chất là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, đi ngược, làm trái với với quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta phải đi liền với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng để làm thất bại âm mưu của của các thế lực thù địch chống phá Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian qua, đại đa số cán bộ, đảng viên đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh thông tin, phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng. Tham gia chia sẻ, lan tỏa sâu rộng những thông tin tích cực, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, sức đề kháng, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các phần tử cơ hội chính trị, phản động. Tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trang bị cho bản thân khả năng tự phòng, chống trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị… Một số cán bộ, đảng viên trở thành “cây bút chiến” viết tin, bài đấu tranh, phản bác chất lượng. Chính tinh thần trách nhiệm đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần mang lại thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là sứ mệnh của mỗi cán bộ, đảng viên, thể hiện trách nhiệm và tình cảm với Đảng, với đất nước, nhân dân và với chính mình. Để tiếp tục phát huy tinh thần này, mỗi cán bộ, đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng cần kiên quyết nói không với mọi thông tin sai trái, xấu độc; tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của quần chúng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ hệ ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa, kịp thời phát hiện, báo với các cơ quan chức năng thông tin xấu độc, xuyên tạc, thù địch để chủ động phòng chống, ngăn chặn, xử lý đạt hiệu quả cao nhất.

Đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trước sự chống phá quyết liệt từ bên ngoài cũng như đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là việc làm thường xuyên, lâu dài, cuộc đấu tranh “kép” này thành hay bại cần đến ý thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hoài Anh