A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiêu trò xuyên tạc hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Truyền thống đoàn kết giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã trở thành sức mạnh bảo vệ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách chia rẽ, phá hoại tình cảm, mối quan hệ khăng khít đó.

VGP News :. | Công an và Quân đội tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ  quốc phòng, an ninh | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Những chiêu trò xuyên tạc

Với âm mưu làm suy yếu sức mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch cho rằng Quân đội nhân dân tham gia phối hợp với Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là không đúng chức năng, nhiệm vụ. Chúng trắng trợn bịa đặt, xuyên tạc Quân đội tham gia vào các vụ án chống tiêu cực, tham nhũng là “lấn sân”, qua đó hạ thấp uy tín, vai trò lực lượng Công an nhân dân.

Các thế lực thù địch không ngừng kêu gọi “phi chính trị” Quân đội và Công an. Chúng đưa ra các luận điệu cho rằng Quân đội chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn Công an chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, trấn áp tội phạm nên cần thoát li khỏi lãnh đạo của Đảng. Một trong các thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm mà chúng sử dụng là tập trung tuyên truyền, công kích với khẩu hiệu “quân đội, công an phải duy trì tính trung lập về chính trị” nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thực chất là để tách Quân đội và Công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa vai trò của Quân đội và Công an trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Chúng công kích, gây chia rẽ bằng nhiều thủ đoạn với mong muốn gây nên sự nghi kị, hiềm khích mối quan hệ giữa Quân đội với Công an. Chúng rêu rao rằng Quân đội vất vả và hy sinh to lớn, còn Công an thì “an nhàn”, “sung sướng” hay Công an có sự “ưu đãi” cao hơn Quân đội. Chúng cố tình kích động, tạo ra mâu thuẫn giữa hai lực lượng thông qua việc so sánh vấn đề phong quân hàm cấp tướng. Lợi dụng một số cán bộ sỹ quan trong Công an nhân dân vi phạm pháp luật bị xử lý, chúng cho rằng Quân đội được “che chở” , còn Công an “yếu thế” nên bị xử lý mạnh…

Mục tiêu mà các đối tượng này muốn đạt được là gây bất ổn trong nội bộ Công an và Quân đội. Họ mong muốn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội và Công an dần “suy thoái đạo đức, lối sống” tiến tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hi vọng làm mất đi động lực, mục tiêu, lý tưởng của các lực lượng vũ trang nhân dân, nguồn năng lượng chính để Công an nhân dân và Quân đội nhân dân chung một ngọn cờ, đoàn kết, thống nhất bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân (trích Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc mối quan hệ keo sơn giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân-Báo Công an nhân dân điện tử).

Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ra đời từ các phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lãnh đạo và giáo dục, có nhiệm vụ chiến đấu giành, giữ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước, chính vì vậy, bản thân nó đã là một lực lượng chính trị.

Trong suốt quá trình cách mạng, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ cùng sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh thắng hai đế quốc, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng sát cánh kề vai, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu; một lòng, một dạ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân; đoàn kết tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu; chủ động phòng ngừa, tấn công làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước.

Từ năm 2003, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107/QĐ-TTg, ngày 2-6-2003 về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”. Sau đó, hai Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2010/NĐ-CP về Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, quy định gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân…

Luật Quốc phòng năm 2005 xác định: “Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có trách nhiệm phối hợp với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”. Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định: “Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân”. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh: “Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Gắn kết quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế trên từng địa bàn lãnh thổ, trong công tác quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “…phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Trên cơ sở đó, lực lượng Quân đội và Công an đã kịp thời, chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc; ban hành và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Phải sáng suốt và luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch hòng gây chia rẽ làm suy yếu lực lượng vũ trang. Kiên quyết phê phán, vạch trần luận điệu đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an góp phần đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Hoài Anh