A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh bại âm mưu hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân

Bằng những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi và quan điểm sai trái, xuyên tạc, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

http://baoquangngai.vn/dataimages/201402/original/images922937_1.JPG

Ảnh minh họa

Hiện nay do sự tác động của nền kinh tế thị trường và ảnh hưởng tiêu cực của nhiều yếu tố mới từ bên ngoài, cùng với nội tại bên trong của đất nước còn nhiều hạn chế, bất cập như tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”, tham nhũng, lãng phí trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Tình trạng trên là nguyên nhân làm cho niềm tin của một số người có xu hướng suy giảm.

Lợi dụng tình hình đó, các  thế lực thù địch, phản động đang ráo riết dùng nhiều thủ đoạn tinh vi chống phá Đảng và Nhà nước ta. Bằng những quan điểm sai trái, chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng, đánh vào thế giới quan, cơ sở khoa học đường lối chính trị của Đảng; chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng ta, lịch sử cách mạng; bôi nhọ lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng; triệt để khai thác những hiện tượng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng dẫn đến “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên, chúng tiếp tục tấn công, xuyên tạc, cắt xén, bác bỏ những luận điểm căn bản nhất của chủ nghĩa Mác – Lênin; tìm mọi cách chia rẽ Đảng với nhân dân, lôi kéo kích động, tách nhân dân ra khỏi ảnh hưởng của Đảng bằng việc vu cáo vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Tất cả các hành động đó nhằm hướng tới làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Khi niềm tin của nhân dân với Đảng bị giảm sút thì mọi chủ trương, đường lối mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta đề ra sẽ không thể đạt được và đó sẽ là cơ sở để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Mục tiêu của chúng là hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng trước nhân dân, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam.

Niềm tin của dân – Bức tường thành không thể đổ vỡ

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945, hơn 20 triệu người Việt Nam từ miền Bắc tới miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến miền núi đồng loạt nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trên cả nước, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, thiết lập chính quyền công nông. Thắng lợi vĩ đại đó xuất phát từ bài học “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

Trong quá trình đổi mới đất nước, đứng trước vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng với niềm tin vào hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của toàn dân tộc, chúng ta đã tạo nên nhiều thành tựu to lớn. Công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước ta trong 35 năm qua có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước chưa bao giờ có như ngày nay. Đây chính là cơ sở gốc rễ củng cố và tăng cường niềm tin nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong dịch bệnh, người dân càng vững niềm tin vào Chính phủ  - ảnh 2

Trong dịch bệnh người dân càng vững tin vào Chính phủ. Ảnh minh họa

Trên mặt trận ứng phó với dịch bệnh COVID-19, góp phần vào thành công của Việt Nam chính là sự đoàn kết một lòng của toàn xã hội, là sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”. Năm 2020 có nhiều biến động do đại dịch và thiên tai ở miền Trung nhưng Việt Nam đã thành công trong thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới ngày càng được nâng cao. Nhân dân càng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không một thế lực nào có thể đánh bại “bức tường thành niềm tin” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta gây dựng. Âm mưu và thủ đoạn hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân dù thâm hiểm và tinh vi thế nào cũng đã và sẽ thất bại hoàn toàn.

Không ngừng xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục đích phấn đấu là lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, giải phóng, giành độc lập, tự do cho dân tộc, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, mang lại cường thịnh cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài đấu tranh vì lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân. Xây dựng, bồi đắp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng là một trong những thành tố đặc biệt quan trọng phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, là bài học lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Lịch sử đã chứng minh mọi thắng lợi của cách mạng đều xuất phát từ sức mạnh của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn cách mạng với nhiều khó khăn, thử thách, Đảng ta luôn bền tâm, vững chí, dựa vào dân và nguyện chiến đấu, hy sinh, phụng sự nhân dân. Để có được sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân thì việc rất quan trọng đối với Đảng ta là xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh một trong số các yếu tố trung tâm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để có thể biến mục tiêu đó thành hiện thực là “củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Cần thẳng thắn thừa nhận, trong bộ máy Nhà nước ta hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa làm tròn trách nhiệm… làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào bộ máy của Đảng, Nhà nước, làm mất uy tín, tổn hại danh dự của Đảng, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong của Đảng”…

Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để cho dân tin Đảng, để củng cố niềm tin của dân đối với Đảng và chế độ. Đảng phải thực hiện bằng được các cam kết chính trị của mình với dân tộc, trong đó xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững độc lập và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chính là cam kết chính trị trực tiếp nhất, quan trọng nhất. Phải làm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chặt chẽ, hợp lý về tổ chức, bộ máy; nghiêm khắc về kỷ luật, kỷ cương; có đủ năng lực lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đảng phải nêu gương, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong đạo đức và lối sống, kết hợp hài hòa giữa lợi ích riêng và lợi ích chung; khi lợi ích riêng mâu thuẫn với lợi ích chung thì phải đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Những năm qua, Đảng đã kiên quyết loại ra khỏi hàng ngũ những cá nhân thoái hóa, biến chất, những cán bộ không trung thực, nói không đi đôi với làm. Bởi lẽ, chính đội ngũ cán bộ là hình ảnh và đại diện trực tiếp của Đảng trước nhân dân. Đây là nhân tố góp phần tạo nên uy tín của cán bộ, uy tín của Đảng với nhân dân và góp phần xây dựng, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sự chống phá của các thế lực thù địch, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi, xảo quyệt,… đã và đang tác động không nhỏ đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần củng cố niềm tin để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoài Anh