A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2023

Ngày 18/1/2023, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-CAT về thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch số 172/KH-CAT được ban hành nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 3233/CTr-CAT ngày 12/11/2021 về tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an tỉnh; đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” (Đề án 06)... Qua đó, góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong công tác cải cách hành chính, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về yêu cầu, Kế hoạch số 171/KH-CAT yêu cầu cần phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thực hiện theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; công tác cải cách hành chính được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Ảnh minh họa

Kế hoạch số 171/KH-CAT đề ra 09 nhiệm vụ cụ thể toàn diện trên các mặt cần thực hiện trong năm 2023 bao gồm: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an tỉnh; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính… Mỗi nhiệm vụ đều có phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện cụ thể.

Trong đó, cải cách thủ tục hành chính được gắn với việc thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; Quyết định số 5714/QĐ-BCA ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong Công an nhân dân…

Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng liên quan, Công an các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa cho phù hợp; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan