A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bãi bỏ 04 TTHC cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

Bộ Công an vừa ban hành Quyết định số 58/QĐ-BCA về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Theo đó, các TTHC được bãi bỏ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công an các huyện trực thuộc tỉnh, thành phố trung ương bao gồm :

– Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân (CMND) khi cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cấp tỉnh, cấp huyện (02 TTHC).

– Thủ tục Xác nhận số CMND khi cấp thẻ CCCD chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cấp tỉnh, cấp huyện (02 TTHC).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/1/2020 và thay thế Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Thúy Hằng