A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định 461/QĐ-UBND ngày 7/7/2020 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Danh mục thủ tục hành chính gồm 90 thủ tục hành chính trong đó 79 dịch vụ công mức độ 3, 11 dịch vụ công mức độ 4 đã và sẽ được cập nhật, công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn. Công dân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính truy cập địa chỉ trên, tải biểu mẫu hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính đồng thời gửi lại cho cơ quan chức năng có nhiệm vụ giải quyết, thực hiện nghĩa vụ thanh toán phí lệ phí theo quy định. Xem Quyết định và danh mục thủ tục hành chính tại mục đính kèm.

461-qdub-2020-pl

461-qdub-2020

Thúy Hằng

http://www.hoinhabaovietnam.vn/data/data/vuhuong/2017/10/25/dv_cong_truc_tuyen_DCBW.jpg

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường điện tử