A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-BCA ngày 9/3/2022 của Bộ Công an; Kế hoạch số 766/KH-CAT ngày 24/3/2022 của Công an tỉnh về việc tổ chức cuộc“Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” thi viết; Công văn số 1541/V03 ngày 29/4/2022 của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp về việc gửi Bộ Câu hỏi cuộc thi viết về công tác cải cách hành chính, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” ban hành Thể lệ cuộc thi trong Công an tỉnh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, chiến sĩ công tác tại các phòng, Công an cấp huyện, cấp xã.

Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi.

2. Hình thức dự thi

a) Tập thể: Không quá 05 thành viên.

b) Cá nhân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Trả lời 02 gói câu hỏi (trắc nghiệm và tự luận) về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính trong Công an nhân dân nói riêng; trọng tâm là Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy, không photocopy.

III. QUY ĐỊNH VỀ CÂU HỎI, ĐÁP ÁN, PHIẾU CHẤM ĐIỂM

1. Câu hỏi cuộc thi

Ban Tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an ban hành 01 Bộ câu hỏi (bao gồm 01 gói câu hỏi trắc nghiệm và 01 gói câu hỏi tự luận) sử dụng chung cho vòng thi chung khảo và sơ khảo.

2. Phiếu chấm điểm và thang điểm

a) Ban Tổ chức vòng thi sơ loại quyết định việc xây dựng đáp án, phiếu chấm điểm, thang điểm cho từng câu hỏi phục vụ việc chấm thi của Ban Giám khảo tại Công an tỉnh.

b) Ban Tổ chức vòng thi chung khảo ở Bộ Công an quyết định việc xây dựng đáp án, phiếu chấm điểm, thang điểm cho từng câu hỏi phục vụ việc chấm thi của Ban Giám khảo ở Bộ Công an.

IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

a) Người dự thi phải trả lời đầy đủ hai gói câu hỏi; phần thi viết đảm bảo đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài thi không được sao chép lại người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

b) Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

c) Trường hợp cá nhân hoặc tập thể vi phạm các quy định nêu trên sẽ bị hủy bài dự thi hoặc hủy giải thưởng.

2. Yêu cầu về hình thức

a) Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy khổ A4; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển.

b) Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; chức vụ, cấp bậc hàm, đơn vị công tác. Nếu là bài dự thi tập thể, đề nghị ghi đầy đủ thông tin nhóm tác giả, đơn vị công tác.

c) Mỗi bài dự thi có độ dài tối thiểu 20 trang A4.

d) Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi khoanh tròn vào phương án lựa chọn.

đ) Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu minh họa phong phú; tuy nhiên, Ban Tổ chức không nhận bài thi có kích thước lớn, cồng kềnh, khó khăn trong việc vận chuyển và chấm điểm.

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi; cá nhân đã thực hiện bài dự thi độc lập thì không tham gia vào bài dự thi tập thể.

4. Lưu giữ và sử dụng bài dự thi

Phòng Tham mưu lưu giữ các bài dự thi vòng sơ khảo. Bài dự thi đạt giải cao vòng chung khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên các phương tiện thông tin báo chí trong Công an nhân dân và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật.

V. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Phạm vi

Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” được tổ chức đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh.

2. Thời gian

a) Thời gian

– Tổ chức cuộc thi từ ngày 02/5/2022 đến ngày 30/6/2022.

– Tổng kết và trao giải cuộc thi ở Công an tỉnh trước ngày 30/6/2022.

b) Thời gian, địa chỉ gửi bài, nhận bài dự thi

Bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ gửi về Ban Tổ chức cuộc thi ở Công an tỉnh (qua PV01) trước 10 giờ 00’ ngày 06/6/2022.

VI. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Ban Tổ chức cuộc thi ở Công an tỉnh do Giám đốc Công an tỉnh thành lập và quyết định thành phần.

2. Ban Tổ chức cuộc thi có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

VII. BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

1. Ban Giám khảo cuộc thi do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi vòng sơ khảo.

2. Các thành viên Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan; báo cáo kết quả chấm điểm bài thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.

3. Ban Giám khảo cuộc thi có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài thi, ghi điểm, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

VIII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ Thông tư số 26/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở; Công văn số 3344/BCA-H01 ngày 25/12/2018 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Ban Tổ chức quyết định cơ cấu giải thưởng cuộc thi vòng sơ khảo.

2. Hình thức khen thưởng

Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có bài dự thi đạt từ Giải ba trở lên; tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Đề nghị Lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố thông báo thể lệ cuộc thi và vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia cuộc thi./.

Ban Tổ chức cuộc thi