A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2020

Tại Công văn số 3965/UBND-KTTH ngày 20/10/2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2020, cụ thể:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ và đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3312/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 và Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Kon Tum; phải thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

C:\Users\Administrator\Desktop\unnamed.jpg

Tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh năm 2020. Ảnh: baokontum.com.vn

Hai là, tiếp tục tham mưu rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 và Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4 /2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Ba là, kịp thời cập nhật, công khai các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; tuyệt đối không công khai các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng thời hạn quy định; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Bốn là, triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức; thường xuyên rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Năm là, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao số lượng thủ tục và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bảo đảm chất lượng.

 Khánh Vi