A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 08/7/2022, Bộ Công an ban hành Công văn số 2397/BCA-PCCC&CNCH về việc hướng dẫn lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy tích hợp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Công an hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố lập quy hoạch PCCC cụ thể như sau:

Đối tượng quy hoạch hạ tầng PCCC: Mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC; hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC; hệ thống giao thông phục vụ PCCC; hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC.

Các nội dung liên quan đến hạ tầng PCCC cần tích hợp trong báo cáo tổng hợp quy hoạch cấp tỉnh:

Một là, Đánh giá hiện trạng hạ tầng PCCC (bao gồm các nội dung về phân bố, sử dụng không gian) và tình hình triển khai các quy hoạch về PCCC giai đoạn trước (nếu có).

Hai là, Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển hạ tầng PCCC đáp ứng yêu cầu phục vụ và bảo vệ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự của địa phương.

Ba là, Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hạ tầng PCCC trong thời kỳ quy hoạch.

Bốn là, Phương án phát triển hạ tầng PCCC: Bám sát 04 đối tượng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt để xây dựng phương án phát triển.

Năm là, Xây dựng danh mục dự án cụ thể ưu tiên đầu tư cho công tác phát triển hạ tầng PCCC trong giai đoạn quy hoạch.

Sáu là, Nghiên cứu xây dựng bản đồ phương án phát triển hạ tầng PCCC theo quy định tại mục IX, phụ lục I, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Như Ý


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan